TP, sugadintų eismo įvykio metu, atkuriamojo remonto įvertinimas

Eismo ar kitokio įvykio metu sugadintai transporto priemonei arba transporto priemonei, kurią remontuoti ekonomiškai netikslinga nustatyta tvarka uždraudžiama dalyvauti viešajame eisme, jai panaikinama privalomoji techninė apžiūra.

Nuorodos į teisės aktus:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478533&p_tr2=2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1016069&p_tr2=2

 

  • Techninės sąlygos

Atliekant techninę ekspertizę transporto priemonėms, sugadintoms eismo ar kitokio įvykio metu, užsakovas papildomai pateikia:

 1. Techninę dokumentaciją (apžiūros aktą, nuotraukas, draudimo bendrovės eksperto surašytą remonto sąmatą, vertinimo ataskaitą ir kitus dokumentus, įrodančius transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio) apie transporto priemonės būklę po eismo ar kitokio įvykio, per kurį transporto priemonė buvo sugadinta;

 2. Transporto priemonės atkuriamąjį remontą atlikusios (-ių) įmonės (-ių) dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų patvirtinta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir žmonių sveikatai bei saugumui nepavojinga;

 3. Techninę dokumentaciją, susijusią su atliktu transporto priemonės remontu (nuotraukas, kuriose matyti atlikto remonto technologinis procesas, atliktų remonto operacijų sąrašas ir jų apimtis, kiti dokumentai, susiję su atliktu transporto priemonės remontu ir jo eiga);

 4. Išvadą dėl ratų pastatymo parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (tik M1 klasei) (+ matavimų protokolas);

 5. Išvadą dėl kėbulo (rėmo) geometrijos parametrų atitikties gamintojo reikalavimams (+ matavimų protokolas);

 6. Išvadą dėl elektroninių saugos sistemų atitikties gamintojo reikalavimams (+ matavimų protokolas).

Šie punktai yra išvardinti iš " MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, JŲ PRIEKABŲ GAMYBOS IR PERDIRBIMO IR TECHNINĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO",  patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymu Nr.2B-515 

            Ratų ir ratų ašių išdėstymo matavimai,  tinkami tik iš  oficialių transporto priemonės gamintojo atstovų Lietuvoje (tik atstovaujančių savo markę) arba iš tų įmonių, su kuriomis ekspertizių įmonė pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį (Žiūrėti skiltį "Naudotų TP iš ne ES šalių atitikties įvertinimas").