Interneto svetainės privatumo politika

1 Bendrosios nuostatos
 
1.1 Ši privatumo politika nustato, kokius duomenis tvarkome interneto svetainėje
https://www.kauno-tac.lt (toliau – svetainė), kodėl juos renkame ir kaip juos naudojame
toliau, kokios Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės dėl šių duomenų tvarkymo.
1.2 Svetainė priklauso UAB Kauno techninės apžiūros centras, juridinio asmens kodas
134326089, adresas Raudondvario pl. 234, LT-47158, Kaunas (toliau – Bendrovė).
 
2 Kokią informaciją mes renkame?
 
2.1 Interneto svetainės priemonėmis Bendrovė renka tokius asmens duomenis:
2.1.1 informaciją, kurią Jūs pateikiate svetainės „E-Paslaugos“ skiltyje registracijai į
apžiūrą, techninę ekspertizę ar atšaukiant registraciją, techninės apžiūros galiojimo ir
istorijos paieškai, užsakant skaitmeninį leidimą nuvykti į apžiūrą, teikiant prašymą priminti
apie transporto priemonės techninės apžiūros galiojimo pabaigą. Apie tai, kokie turi būti
pateikti duomenys, kad būtų galima suteikti Jūsų užsakytas paslaugas, daugiau skaitykite
E-Paslaugų aprašyme;
2.1.2 pateikdami savo kontaktinius duomenis, kad su jumis susisiektume;
2.1.3 informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus ir naudojimąsi šia
svetaine, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie svetainės laiką ir datą;
2.1.4 slapukų priemonėmis renkami duomenys. Daugiau informacijos rasite Slapukų
politikoje;
2.1.5 bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu,
naudodamiesi mūsų svetaine, teikiamomis paslaugomis ar su mumis bendraudami.
 
3 Jūsų asmens duomenų naudojimas
 
3.1 Svetainės priemonėmis renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai tik šiais
tikslais:
3.1.1 tam, kad suteiktume Jums galimybę naudotis mūsų svetaine ir teikiamomis
elektroninėmis paslaugomis;
3.1.2 tam, kad ištirtume su svetainės naudojimu susijusius incidentus.
 
4 Asmens duomenų saugojimo terminas
 
4.1 Jūsų asmens duomenys elektroninių paslaugų suteikimo tikslais bus saugomi, kol
būsite registruotas elektroninių paslaugų vartotojas ir 10 metų nuo paskutinės paslaugos
suteikimo.
4.2 Slapukais surinktų duomenų saugojimo laikotarpiai numatyti Slapukų politikoje.
 
5 Duomenų atskleidimas
 
5.1 Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams ar pagalbiniams
duomenų tvarkytojams (subrangovams), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta
šioje Privatumo politikoje.
5.2 Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
5.2.1 jei mes turime padaryti tai pagal teisės aktus;
5.2.2 siekiant apginti savo teises ar interesus.
5.3 Mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šioje
politikoje numatytus atvejus.
 
6 Jūsų asmens duomenų saugumas
 
6.1 Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų
teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname
organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito
neteisėto tvarkymo, atsižvelgiant į kylančią riziką.
 
7 Jūsų sutikimai ir teisės
 
7.1 Naudodamasis mūsų svetainėje teikiamomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad
susipažinote su šia politika ir su ja sutinkate bei kartu suteikiate mums teisę rinkti, kaupti,
sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje politikoje numatytais tikslais visus čia nurodytus asmens
duomenis.
7.2 Jūs galite pateikti mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar pateikiant
mūsų buveinėje) suteikti Jums informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Į tokius
prašymus mes atsakome teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengiamės pateikti
Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų
prašymo gavimo.
7.3 Jūsų prašymu, tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar elektroninio pašto
adresu. Informacijos apie tai, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams buvo pateikti per paskutinius
vienerius metus, pateikimas yra nemokamas vieną kartą per kalendorinius metus.
7.4 Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės,
mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.
 
7.5 Jūs taip pat turite teisę, pateikę mums rašytinį prašymą (paštu, elektroniniu paštu ar
pateikiant mūsų buveinėje), reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo
 
asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų
tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų.
7.6 Konkrečiu Jūsų rašytiniu prašymu, visa Jūsų asmeninė informacija gali būti pašalinta.
 
8 Trečiųjų šalių interneto svetainės
 
8.1 Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas trečiųjų šalių svetaines. Mes nesame
atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose.
 
9 Atsakomybė
 
9.1 Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir
išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai
elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to,
jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų
apie duomenų pasikeitimą.
 
10 Privatumo politikos pakeitimai
 
10.1 Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista
politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų svetainėje. Jei bus padaryti esminiai politikos
pakeitimai, apie tai bus pranešame svetainėje ir jums prisijungus su savo paskyra prie
elektroninių paslaugų srities. Nepaisant to, Jums reikėtų kartais patikrinti šį puslapį ir
įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali politikos versija.
 
11 Kontaktinė informacija
 
11.1 Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis,
maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:
 
UAB Kauno techninės apžiūros centras,
Raudondvario pl. 234, LT-47158, Kaunas,
Telefonas +370 37 301101
El. paštas kaunas@vta.lt