Reikalingi dokumentai

išrašas iš motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės tvarkos aprašo :

 

 Valdytojas, pristatydamas privalomajai apžiūrai transporto priemonę, kurią ketinama registruoti Lietuvos Respublikoje, privalo pateikti:

1.  vairuotojo pažymėjimą;

2.  transporto priemonės registracijos liudijimą, atitinkantį 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų nustatytus reikalavimus, arba, jei registracijos liudijimas nepateikiamas (negali būti pateiktas), VĮ „Regitra“ pateiktą patvirtinimą, nurodantį, kad teikiama transporto priemonė gali būti įregistruota Lietuvos Respublikoje atlikus privalomąją apžiūrą arba privalomąją apžiūrą ir transporto priemonės atitikties įvertinimą;

 3. transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtinantį dokumentą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, kai nustatyta tvarka turi būti atliktas transporto priemonės atitikties įvertinimas;

 4.  dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas mokestis už privalomosios apžiūros atlikimą. (mokamas vietoje TA kasoje)

Valdytojas, privalomajai apžiūrai pristatydamas transporto priemonę, kuri įregistruota Lietuvos Respublikoje, privalo pateikti:

5. aukščiau išvardintus 1 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus;

6. transporto priemonės registracijos dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonė yra įregistruota Lietuvos Respublikoje;

7. Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės draudimo įmonės arba tokios įmonės filialo išduotą galiojantį valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą). Šio liudijimo pateikti nebūtina, jeigu kontrolierius transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazėje gali patikrinti, ar transporto priemonė yra apdrausta.

8. Kai transporto priemonei nustatyta tvarka buvo uždrausta dalyvauti viešajame eisme, valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai apžiūrai, turi pateikti transporto priemonių techninės ekspertizės įmonės išduotą pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad transporto priemonė yra tinkamai suremontuota ir yra nepavojinga žmonių sveikatai ir saugumui.

Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos ar transporto priemonės paskirties, valdytojas privalo papildomai pateikti:

9. N2, N3, O4 klasių transporto priemonėms – dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad sumokėtas Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones dydžiuose, mokėjimo, administravimo ir kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Aprašas), nustatytas mokestis;

10. transporto priemonėms, kuriose sumontuoti potencialiai pavojingi įrenginiai, – potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažymėjimą, išduotą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės tikrinimo ataskaitą, kuria suteikiama teisė toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis žmonėms kelti, taip pat I grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio talpos cisternomis ir jų įranga, skirtais pavojingiesiems kroviniams vežti;

11. taksi automobiliams – akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį taksometro  metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą;

12. N2, N3 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikties ir eismo saugumo reikalavimų atitikties sertifikatus, Europos transporto ministrų konferencijos sertifikatus, kuriais patvirtinama, kad transporto priemonės atitinka techninius ir saugumo reikalavimus (toliau – ETMK sertifikatas);

19.5. O3, O4 klasių saugioms transporto priemonėms – gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus ETMK sertifikatus;

13. transporto priemonėms, kuriomis numatyta vežti tam tikrus pavojinguosius krovinius, – transporto priemonės ADR atitikties deklaraciją (transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo ir pritaikymo įmonės išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad transporto priemonės konstrukcija atitinka Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) B techninio priedo  9 dalies reikalavimus);

14. sportiniam automobiliui – Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai;

15. sportiniam motociklui – Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą, kuriame turi būti nurodyti konstrukcijos pakeitimai.

 

Visą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės tvarkos aprašą galite paskaityti paspaudę šią nuorodą :

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2298555622BF

žiūrėti aktualią redakciją