Motorinių TP perdirbimas į kitą klasę (iš N1 į M1 ar panašiai)

Perdirbimas turi būti atliekamas vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymu:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=482056&p_tr2=2

Žiūrėti šio įsakymo 3 skyriaus reikalavimus.